merav 2 תגובות

מנהל מוצר לתחום הקישוריות

מנהל מוצר לתחום הקישוריות:

היעד– לפתח את תחום הקישוריות לכדי:

  1. תחום הקישוריות כיחידת רווח המייצרת הכנסות ונמדדתessay-editor.net/blog/formal-letter-writing-how-and-what-for ע"פ רווחיות
  2. היקף העבודה גדל ודורש ניהול מוצר מלא
  3. שאיפה לבניית  שת"פים נוספים לפחות והרחבה משמעותית של הפעילות

הפרופיל הרצוי:

קרא בהרחבה